ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Giwenimas szwento Izydoriaus artojo apraszitas ant sekimo wisiems kotałikams, o łabiause prastiems źmoniemis / iszgulditas ant źemajtiszko lieźuwio, isz antrojo spaudimo lenkiszkos iszkałbos paraszitos per K. Waleriona Weległaucki. - (Jszspaudimas pirmas). - 1862. - 157 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis 157 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: Święty Izydor oracz za wzór życia rolnikom podany
Kitų laidų antr.: Gyvenimas szv. Izydoriaus artojo ...
Pratarmė: p. 3-6
Aprobacijos: Iszpausti dalejdu Wiskupas Zemajcziu M. Wołonczaucki ; Дозволено Цензурою Вильно дня 4. Февраля 1861 года
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: apie 1880 (Ragainė? : E. Müggės sp.?)
Kaina [0,30] rb
Egz. def. ; Įrišta su: Martynaitis, Antanas. Pritajsimas wajkialu prie spawiednes ir komunijos szwentos. Petropile, 1880
Įrišta su: Emmerich, Anna Katharina. Sopulinga muka Wieszpaties musu Jezaus Christaus. Wilnuje, 1864
Įrišta su: Gondek, Felix. Wadowas, arba Dangiszkos gidykłos deł iszganimo zmogaus. Krokawo, 1881
Mikolainis, P. Katalogas ... Tilžė, 1892, įr. 144
Baltramaitis 1246
Biržiška II 305-306 ir Rankr. CV(105) ; III ir Rankr. 2476
LB-A II 3737k
Susiję asmenys
UDK indeksas
235.3
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis