ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Strateginiai dokumentai

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui: Europos skaitmeninė darbotvarkė: Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 26 d. KOM(2010) 245 galutinis/2.

European Commission. Communication from the Commission: Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth: COM(2010) 2020. Brussels, 3.3.2010.

Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2011 m. spalio 19d. įsakymu Nr. ĮV-639 (Žin., 2011, Nr.130-6189).

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr.33-1547).

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr.105-3877). Aktuali redakcija, 2011 m. sausio 21 d.

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 (Žin., 2009, Nr. 66-2624). Aktuali redakcija, 2010 m. gruodžio 15d.

Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr.113-5029).

Lietuvos kultūros politikos nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542 (Žin., 2001, Nr.42-1454).

Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 229 (Žin., 2001, Nr.20-652).

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis