Vaizdas

Antraštė Pradalgė : literatūros metraštis / redagavo K. Barėnas
Kiti rengėjai Barėnas, Kazimieras (1907-2006)
Kalba Lietuvių
Leidėjas London : Nida, 1964-1980
Fiziniai duomenys 10 d.
Serija Nidos knygų klubo leidinys
Identifikatoriai UDK 888.2(1-87)(082)
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas spaudiniai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka
Susiję
     
      Pradalgė. [D. 1] : Pirmoji pradalgė / V. Alantas … [et al.]. - 1964. - 374, [6] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 2] : Antroji pradalgė / J. Aistis, V. Alantas, S. Aliūnas, L. Andriekus, O.B. Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A.N. Dičpetris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Giedrius, P.D. Girdžius, J. Gliauda, K. Grigaitytė, A. Gustatis, I. Joerg, J.A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgintaitė, B. Raila, G. Velička, A. Rūta, B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M.M. Slavėnienė, A. Šešplaukis, V. Šlaitas, J. Švaistas, L. Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus. - 1965. - 446, [2] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 3] : Trečioji pradalgė / Jonas Aistis, Vytautas Alantas, Pulgis Andriušis, Algirdas Titus Antanaitis, Balys Auginas, Petras Babickas, Albinas Baranauskas, Aloyzas Baronas, Liudas Dovydėnas, Pranas Girdžius, Antanas Gustaitis, Anatolijus Kairys, Pranas Lembertas, Donius Remys, Benediktas Rutkūnas, Stasys Santvaras. - 1966. - 414 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 4] : Ketvirtoji pradalgė / V. Mykolaitis-Putinas, S. Santvaras, E. Cinzas, J. Gliauda, A. Šešplaukis, N. Mazalaitė, A. Giedrius, O. Balčiūnienė-Audronė, K. Grigaitytė, D. Sadūnaitė-Sealey, Č. Grincevičius, A. Tyruolis, A. Giedraitis, A. Prižgintaitė, J.A. Jūragis, J. Švaistas, A. Lukšytė, P. Naujokaitis, P. Visvydas, J. Tininis, D. Burneikis. - 1967. - 384 p.
 
      Pradalgė. [D. 5] : Penktoji pradalgė / Jonas Aistis , Gražina Tulauskaitė, Juozas Kralikauskas, Marius Katiliškis, Vytautas Alantas, Albinas Baranauskas, Vladas Šlaitas, Česlovas Valdas Obcarskas, Agnė Lukšytė, Eduardas Cinzas, Kazys Bradūnas, Pranas Visvydas, Benediktas Rutkūnas, Karolė Pažėraitė, Antanas Tulys, Mykolas Vaitkus, Liudas Dovydėnas, M. Slavėnienė, Irena Joerg, R. Šilbajoris. - 1968. - 412 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 6] : Šeštoji pradalgė / Petr. Tarulis, Jonas Grinius, O.B. Audronė, Kotryna Grigaitytė, Algis Lapšys, Petronėlė Orintaitė, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Danguolė Sadūnaitė, Juozas Švaistas, Agnė Lukšytė, Vladas Šlaitas, Stasys Santvaras, Kazimieras Barėnas, Algirdas Titus Antanaitis, Jonas Grinius, Anatolijus nKairys. - 1969. - 400 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 7] : Septintoji pradalgė / Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, Vytautas Alantas, Gražina Tulauskaitė, Teresė Pautieniūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, Albinas Baranauskas, Zenta Tenisonaitė, Jurgis Janavičius, Česlovas Valdas Obcarskas, Pr. Dom. Girdžius, Aloyzas Baronas, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, K. Barėnas, R.E. Maziliauskas, Aldona Gustas, R. Šilbajoris, Vincas Kazokas, Jonas Grinius, G.I. Vėbrienė, Pranas Naujokaitis. - 1971. - 464 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 8] : Aštuntoji pradalgė / Faustas Kirša, Petronėlė Orintaitė, Vyt. Alantas, Julija Švabaitė, Gražina Tulauskaitė, Marija Jurgita Saulaitytė, Vladas Šlaistas, Eduardas Cinzas, Pranas Milašius, Pranas Visvydas, Zenta Tenisonaitė, Algis L. Lapšys, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Ald. Prižgintaitė, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, Algirdas Titus Antanaitis, Kazys Almenas, Rimas Cinka, K. Barėnas, Alf. Šešplaukis, Pr. Naujokaitis. - 1972. - 411, [4] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 9] : Devintoji pradalgė / Bernardas Brazdžionis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Bradūnas, Antanas Maceina, Živilė Bilaišytė, Vyt. Alantas, Liudas Dovydėnas, Leonardas Andriekus, Leonardas Žitkevičius, Danguolė Sadūnaitė, Kotryna Grigaitytė, Jurgis Bradūnas, Julija Švabaitė-Gylienė, Icchokas Meras, Medardas Bavarskas, Aleksandras Radžius, Pr. Dom. Girdžius, Pranas Naujokaitis, O.B. Audronė, Antanas Giedrius, Zenta Tenisonaitė, Vincas Maciūnas, Alf. Šešplaukis, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Vincas Kazokas, Bronys Raila, Alė Rūta. - 1976. - 391, [4] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
 
      Pradalgė. [D. 10] : Dešimtoji pradalgė / Stasys Santvaras … [et al.]. - 1980. - 478, [5] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)