Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas.