Triumpa wokiecziû grammatika, arba Kalbmokslis lietuwininkams, lietuviams ir żemaicziams ant tobulo pasimokinimo wokiszkosiôs kalbôs.