Praneszimas. „Priguledamas prie daugelio tukstancziu lietuviu tiesiog rupinancziusiu apie dabartini klausymą ...“.